Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Bộ mẫu Hồ sơ Đký GD Bảo đảm - theo Thông tư 05/2005 - (6/19/2013 12:00:00 AM)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

................................. , ngày .......  tháng ........  năm ..............

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Kính gửi:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

 

 

1. Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

2. Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

3. Mô tả tài sản thế chấp 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:.......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ......................................... ; Loại đất  ..................................................

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................................................................

3.1.3. Diện tích đất thế chấp:................................................................................................................................................................ m2

(ghi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................................. )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: ........................................ , số vào số cấp giấy: ................................

cơ quan cấp: ...................................................................................................................... , cấp ngày ......  tháng ......  năm .............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:......................

cơ quan cấp:........................................................................................................................ , cấp ngày ......  tháng ......  năm ............. ...................................................................................................................................................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ................................................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): .......................................................

3.2.3. Mô tả tài sản thế chấp: ......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

4. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) ........................................................... , ký kết ngày.............. tháng ............  năm ................

 

 

5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.

 

 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

       

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc thế chấp ....................................................................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:................ giờ ...................  phút, ngày .....................  tháng .................  năm................................                        

.................................  ngày ............  tháng............. năm....................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:

1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn ch ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.

2. Mô tả về tài sản thế chấp:

2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.

2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:

a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.

b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.

c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.

d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.

đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.

2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn ch ghi tại mẫu  01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS.

3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:

Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.

Mẫu 02:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

................................. , ngày .......  tháng ........  năm ..............

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH BẰNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Kính gửi:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

 

 

1. Bên bảo lãnh

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

2. Bên nhận bảo lãnh

2.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

2.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

2.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

2.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1. 1.     GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

3. Mô tả tài sản bảo lãnh 

3.1. Quyền sử dụng đất                  

3.1.1. Thửa đất số:.......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ......................................... ; Loại đất  ..................................................

3.1.2. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................................................................

3.1.3. Diện tích đất bảo lãnh:................................................................................................................................................................. m2

(ghi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................................. )

3.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: ........................................ , số vào số cấp giấy: ................................

cơ quan cấp: ...................................................................................................................... , cấp ngày ......  tháng ......  năm .............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

3.2. Tài sản gắn liền với đất:

3.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:......................

cơ quan cấp:........................................................................................................................ , cấp ngày ......  tháng ......  năm ............. ...................................................................................................................................................

3.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ................................................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): .......................................................

3.2.3. Mô tả tài sản bảo lãnh: .......................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

4. Hợp đồng bảo lãnh: số (nếu có) ............................................................ , ký kết ngày.............. tháng ............  năm ................

 

 

5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp;      Nhận qua đường bưu điện.

 

 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

       

 

 

 

 

 

BÊN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận việc bảo lãnh ....................................................................................................................................................................

đã được đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:................ giờ ...................  phút, ngày .....................  tháng .................  năm................................                        

.................................  ngày ............  tháng............. năm....................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Kê khai về bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh:

1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

1.2. Khi cần kê khai thêm về bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh mà không còn ch ghi tại mẫu 02/ĐKBL thì ghi tiếp vào mẫu số 08/BSCB.

2. Mô tả về tài sản bảo lãnh:

2.1. Tại tiết (b) điểm 3.1.4: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu  không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc sổ địa chính thì ghi số trang, số quyền sổ địa chính, ngày tháng năm lập sổ.

2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:

a) Nếu tài sản bảo lãnh là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …) số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.

b) Trường hợp tài sản bảo lãnh là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.

c) Trường hợp tài sản bảo lãnh là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư.

d) Trường hợp tài sản bảo lãnh là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình; địa chỉ nơi có công trình.

đ) Trường hợp tài sản bảo lãnh là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.

2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản bảo lãnh mà không còn ch ghi tại mẫu 02/ĐKBL thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS.

3. Mục các bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh ký tên:

Trường hợp người yêu cầu đăng ký bảo lãnh là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn; bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh không phải ký và đóng dấu vào đơn.

 

 

Mẫu 03:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

................................. , ngày .......  tháng ........  năm ..............

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

NỘI DUNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH ĐÃ ĐĂNG KÝ

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Kính gửi:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

 

 

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi:

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

 

     Bên bảo lãnh

     Bên nhận bảo lãnh

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      :

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:.......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ......................................... ; Loại đất ...................................................

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:............................................................................................................................................... m2

(ghi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................................. )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: ........................................ , số vào số cấp giấy: ................................

cơ quan cấp: ...................................................................................................................... , cấp ngày ......  tháng ......  năm .............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:......................

cơ quan cấp:........................................................................................................................ , cấp ngày ......  tháng ......  năm ............. ...................................................................................................................................................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ................................................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): .......................................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) ..................... , ký kết ngày............ tháng ..........  năm ............

 

 

4. Nội dung yêu cầu thay đổi: .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.

 

 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

           

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận đã đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:................ giờ ...................  phút, ngày .....................  tháng .................  năm................................                        

.................................  ngày ............  tháng............. năm....................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký thay đổi:

1.1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/ĐKTĐ không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu đăng ký thay đổi:

3.1. Trường hợp thay đổi một trong các bên thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì phải ghi đầy đủ các thông tin về bên thế chấp mới đó (hoặc bên bảo lãnh mới đó) phù hợp với hợp đồng thế chấp (hoặc bảo lãnh). Cụ thể:

a) Đối với cá nhân là người Việt Nam ở trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu;

c) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

d) Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp mới, bên nhận thế chấp mới; bên bảo lãnh mới, bên nhận bảo lãnh mới mà không còn chỗ để ghi tại mẫu số 03/ĐKTĐ thì sử dụng mẫu số 08/BSCB.

3.2. Trường hợp thay đổi nội dung liên quan đến tài sản thế chấp (hoặc bảo lãnh) thì phải kê khai đầy đủ các thông tin về tài sản đó. Nội dung kê khai tương tự như nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.  Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp, bảo lãnh mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 03/ĐKTĐ thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSTS.

 

 

Mẫu 04:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

................................. , ngày .......  tháng ........  năm ..............

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU XOÁ

ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH BẰNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Kính gửi:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH

 

 

1. Người yêu cầu xóa đăng ký:

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

 

     Bên bảo lãnh

     Bên nhận bảo lãnh

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      đối với các tài sản sau đây:

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:.......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ......................................... ; Loại đất  ..................................................

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:............................................................................................................................................... m2

(ghi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................................. )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: ........................................ , số vào số cấp giấy: ................................

cơ quan cấp: ...................................................................................................................... , cấp ngày ......  tháng ......  năm .............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:......................

cơ quan cấp:........................................................................................................................ , cấp ngày ......  tháng ......  năm ............. ...................................................................................................................................................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ................................................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): .......................................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: .....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) ..................... , ký kết ngày............ tháng ..........  năm ............

 

 

4. Lý do xóa đăng ký: .................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.

 

 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp/bảo lãnh theo những nội dung được kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký hết hiệu lực:................... giờ .............  phút, ngày ...............  tháng .............  năm..................                        

.................................  ngày ............  tháng............. năm....................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):

1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

 

 

Mẫu 05:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

................................. , ngày .......  tháng ........  năm ..............

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO

VỀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP, BẢO LÃNH

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Kính gửi:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ VĂN BẢN THÔNG BÁO

 

 

1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

 

     Bên bảo lãnh

     Bên nhận bảo lãnh

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

2. Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      được xử lý:

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:.......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ......................................... ; Loại đất  ..................................................

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:............................................................................................................................................... m2

(ghi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................................. )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: ........................................ , số vào số cấp giấy: ................................

cơ quan cấp: ...................................................................................................................... , cấp ngày ......  tháng ......  năm .............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:......................

cơ quan cấp:........................................................................................................................ , cấp ngày ......  tháng ......  năm ............. ...................................................................................................................................................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ................................................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): .......................................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: .....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) ..................... , ký kết ngày............ tháng ..........  năm ............

 

 

4. Thời gian và địa điểm xử lý tài sản: ............................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

5. Các bên cùng nhận thế chấp        hoặc các bên cùng nhận bảo lãnh       (nếu có):

5.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................................................................................

5.2. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.

 

 

Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận đã đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:.................... giờ .................  phút, ngày .....................  tháng ...................  năm....................                        

.................................  ngày ............  tháng............. năm....................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:

1.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Mô tả về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) được xử lý :

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 05/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản bị xử lý thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

3. Tại khoản 4: Thời gian, địa điểm xử lý tài sản:

Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp (hoặc bảo lãnh) theo nội dung của văn bản thông báo đã gửi cho bên thế chấp (hoặc bên bảo lãnh).

 

 

Mẫu 06:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

................................. , ngày .......  tháng ........  năm ..............

 

 

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

_ _ _ giờ _ _ _  phút, ngày _ _ _  / _ _ _  / _ _ _ _

Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

Kính gửi:.........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT

 

 

1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót:

     Bên thế chấp

     Bên nhận thế chấp

 

 

 

     Bên bảo lãnh

     Bên nhận bảo lãnh

 

 

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

 

 

2. Tài sản đã đăng ký thế chấp      hoặc bảo lãnh      :

2.1. Quyền sử dụng đất                  

2.1.1. Thửa đất số:.......................... ; Tờ bản đồ số (nếu có): ......................................... ; Loại đất ...................................................

2.1.2. Địa chỉ thửa đất: ..................................................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp/bảo lãnh:............................................................................................................................................... m2

(ghi bằng chữ:.............................................................................................................................................................................................. )

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành: ........................................ , số vào số cấp giấy: ................................

cơ quan cấp: ...................................................................................................................... , cấp ngày ......  tháng ......  năm .............

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:......................

cơ quan cấp:........................................................................................................................ , cấp ngày ......  tháng ......  năm ............. ...................................................................................................................................................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ................................................ ; Tờ bản đồ số (nếu có): .......................................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: ..................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

3. Hợp đồng thế chấp      hoặc bảo lãnh      : số (nếu có) ..................... , ký kết ngày............ tháng ..........  năm ............

 

 

4. Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

4.1. Sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký:.............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

4.2. Sai sót trong phần chứng nhận của cơ quan đăng ký:.......................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................  

 

 

5. Tài liệu kèm theo: ..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

 

6. Phương thức nhận kết quả đăng ký:

     Nhận trực tiếp;        Nhận qua đường bưu điện.

 

 

Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

                                        (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng Tài nguyên và Môi trường):............................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Chứng nhận về việc đã sửa chữa sai sót theo những nội dung được kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:.................... giờ .................  phút, ngày .....................  tháng ...................  năm....................                        

.................................  ngày ............  tháng............. năm....................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và  đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

 

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu sửa chữa sai sót:

1.1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh):

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lãnh đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 06/SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc bảo lãnh) cần sửa chữa sai sót thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

Kê khai nội dung bị sai sót cần sửa chữa và nội dung đã được sửa chữa. Mỗi nội dung sửa chữa được kê khai cách nhau 01 dòng.

 

 

Mẫu: 07 (Hỏng: Lưu tại Bai_viet_Web)

 

Mẫu 08:

 

TRANG BỔ SUNG

VỀ CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP, BẢO LÃNH

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

1.       Bên thế chấp;                  Bên nhận thế chấp;                  Bên bảo lãnh;                  Bên nhận bảo lãnh

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA) ...................................................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):............................. Fax (nếu có):............................. Địa chỉ e-mail (nếu có):........................................

1.4.      Chứng minh nhân dân;         Hộ chiếu: số:..............................................................................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

1.1.      GCN đăng ký kinh doanh;        QĐ thành lập;        GP đầu tư: số:..............................................................................

cơ quan cấp................................................................................................................. cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

(Trường hợp sử dụng mẫu đơn bằng giấy,

 khi cần kê khai thêm về các bên ký kết hợp đồng thế chấp/bảo lãnh thì kê khai tiếp theo các thông tin đã hướng dẫn ở trên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN THẾ CHẤP/BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH

(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC

BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN BẢO LÃNH ỦY QUYỀN)

      (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)

 

 

 

 

Mẫu 09:

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LÃNH

       (Từ ngày …..…… tháng …..…… năm ……….…… đến ngày …..…… tháng …..…… năm ……….……)

 

 

Số TT

Thời điểm

đăng ký

Nội dung đăng ký

Bên thế chấp/bảo lãnh

Bên nhận thế chấp/nhận bảo lãnh

Loại tài sản

thế chấp/bảo lãnh

 

Địa chỉ

(nơi có tài sản thế chấp/bảo lãnh)

 

Mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................... , ngày........... tháng ...........  năm ...............

THỦ TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC PHÒNG TNMT CẤP HUYỆN

(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

Người lập danh mục

(Ký, ghi rõ họ tên)

 
HƯỚNG DẪN GHI DANH MỤC

 

- Tại cột 3, nội dung đăng ký: ghi rõ là đăng ký thế chấp; đăng ký bảo lãnh; đăng ký thay đổi; sửa chữa sai sót; thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh hoặc xóa đăng ký.

- Tại cột 4 và 5: ghi tên, địa chỉ, giấy tờ liên quan của bên thế chấp/bảo lãnh, bên nhận thế chấp/nhận bảo lãnh.

- Tại cột 6, loại tài sản thế chấp/bảo lãnh: ghi rõ là quyền sử dụng đất (viết tắt QSDĐ), nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, công trình kiến trúc khác, cây rừng, cây lâu năm.

- Tại cột 7: ghi tên đơn vị hành chính nơi có tài sản thế chấp/bảo lãnh (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu có).

- Tại cột 8, mô tả tài sản thế chấp/bảo lãnh: ghi theo nội dung được kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký.

 

 

Mẫu 10:

 

42cm x 29,7cm.                                                                                                                  Mẫu số: 10/STN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---~~~oOo~~~---

 

 

 

 

SỔ TIẾP NHẬN  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THẾ  CHẤP, BẢO LÃNH

BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT

ngày 16 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 

 

 

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ: ........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

 

 

Quyển số ..................../..................../

Mở sổ ngày ..…….. tháng ..…….. năm ..………..

Khóa sổ ngày ..…….. tháng ..….. năm ..………..

 


Số TT

Thời điểm

nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ

Nội dung đăng ký

Giấy tờ có trong hồ sơ

Người nộp

hồ sơ

(ký tên)

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

(ký tên)

Ghi chú

Giờ phút

Ngày

tháng

năm

Họ và tên

Giấy  CMND/

hộ chiếu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang số  …………  / tổng số…………trang

 

 

 

 

 

 

 

ketoconazol jabon ketoconazol y lactancia ketoconazol 2 shampoo
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com