Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Danh mục Biểu mẫu (08 mẫu) kèm Thông tư 11/2011 -BTP về công chứng - (7/17/2013 12:00:00 AM)  

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/201/TT-BTP ngày 27/06/2011 của Bộ Tư pháp )

 

Số TT

Ký hiệu

Tên biểu mẫu

Biểu mẫu 1

TP-CC-01

Sơ yếu lý lịch dùng để bổ nhiệm công chứng viên

Biểu mẫu 2

TP-CC-02

Thẻ công chứng viên

Biểu mẫu 3

TP-CC-03

Đơn đề nghị cấp thẻ công chứng viên

Biểu mẫu 4

TP-CC-04

Đơn đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên

Biểu mẫu 5

TP-CC-05

Biển hiệu tổ chức hành nghề công chứng

Biểu mẫu 6

TP-CC-06

Báo cáo về tổ chức và hoạt động công chứng của tổ chức hành nghề công chứng

Biểu mẫu 7

TP-CC-07

Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch

Biểu mẫu 8

TP-CC-08

Sổ theo dõi việc sử dụng lao động

 

 

Phụ lục số 01

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2011/TT-BTP  ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

 

TP-CC-01

 

 

Ảnh

 

4 cm x 6 cm

(1)

 
                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

Họ và tên:..................................................................................Nam, nữ................

Tên thường gọi:.......................................................................................................

Sinh ngày:......./....../............ Nơi sinh:.....................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............................................Ngày cấp:.........../......./..(2)

Nơi cấp:...................................................................................................................

Dân tộc:..........................................................Tôn giáo:..........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................(3)

Địa chỉ liên hệ:.................................................Điện thoại:......................................

Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:....../......./....................

Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:........./......./........Ngày chính thức:.../....../.........

Bằng cử nhân luật/thạc sỹ luật/tiến sỹ luật số:........................................................

Ngày cấp............/..................../................................................................................

Nơi cấp:...................................................................................................................

Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số:.....................................

Ngày cấp:........../........./..................Nơi cấp: ...........................................................

Được miễn đào tạo nghề công chứng:................................................................(4)

Là người tập sự hành nghề công chứng của tổ chức hành nghề công chứng:.........

.................................................................................................................................

Thời gian tập sự hành nghề công chứng từ............./........./.......đến......./...../.....(5)

Nơi tập sự hành nghề công chứng: .........................................................................

Được miễn tập sự hành nghề công chứng: .............................................................................................................................................................................................................................................................(6)

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1/ Họ tên bố:.............................................................................năm sinh:...............

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

2/ Họ tên mẹ:..............................................................................năm sinh:..............

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

3/ Họ tên vợ hoặc chồng:..........................................................năm sinh:...............

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

4/ Họ tên con: .........................................................................................................

Nghề nghiệp: ..........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN (7)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Làm gì

Ở đâu

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT (8)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của cơ quan quản lý hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (9)

Tỉnh (thành phố), ngày      tháng     năm

Người khai

 

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Người khai Sơ yếu lý lịch có trách nhiệm khai đầy đủ vào nội dung các mục trong Sơ yếu lý lịch và chịu trách nhiệm về những lời khai của mình;

(1): Dán ảnh (4cm x 6cm) và có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận;

(2): Khai chính xác số CMND; ngày cấp; nơi cấp và CMND đang còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

(3): Khai chính xác nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

(4): Ghi rõ lý do được miễn đào tạo nghề công chứng;

(5): Ghi rõ thời gian tập sự hành nghề công chứng từ ngày…tháng…năm.... đến ngày…tháng…năm.....;

(6): Ghi rõ lý do được miễn tập sự hành nghề công chứng;

(7): Khai đầy đủ quá trình hoạt động của bản thân (từ ngày…tháng…năm... đến ngày…tháng…năm..: làm gì? ở đâu?);

(8): Khai rõ các hình thức khen thưởng, kỷ luật;

(9): Đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hành nghề tại Phòng công chứng có xác nhận của Sở Tư pháp; đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm công chứng viên hành nghề tại Văn phòng công chứng có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

 

 

 

 

 

 

TP-CC-02

 

THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Kích cỡ: chiều ngang 7 cm, chiều dài 9,5 cm gồm 2 mặt được ghi bằng tiếng Việt. Mặt trước: phía bên trái có ảnh 2 cm x 3 cm đóng dấu của Bộ Tư pháp; phía dưới bên phải có chữ ký của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và đóng dấu của Bộ Tư pháp. Mặt sau: có quy định quyền và nghĩa vụ của công chứng viên (theo Điều 22 của Luật Công chứng).

Mặt trước Thẻ công chứng viên:

 

 

BỘ TƯ PHÁP

 

 
(Lôgô của Bộ Tư pháp)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Số:           /TP-CC

 

 

 

      Ảnh 2 cm x 3 cm

 

Chữ ký

của công chứng viên

Họ và tên: ........................................................................

Sinh ngày: ............. tháng ............. năm ..........................

Nơi làm việc (1):..............................................................

.........................................................................................

                                            Ngày........tháng.......năm......

                                    BỘ TRƯỞNG

                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (1): Ghi rõ nơi đang hành nghề công chứng của công chứng viên tại một tổ chức hành nghề công chứng. Ví dụ: Văn phòng công chứng A, thành phố Hà Nội.

 

 

 

 

Mặt sau Thẻ công chứng viên:

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

1. Công chứng viên có các quyền sau đây:

a) Được lựa chọn nơi để hành nghề công chứng, trừ công chứng viên của Phòng công chứng;

b) Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng;

c) Các quyền khác quy định tại Luật này.

2. Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ nguyên tắc hành nghề công chứng;

b) Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng;

c) Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

d) Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng.

                                                                   (Trích Điều 22 Luật Công chứng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP-CC-03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ..........................................

Sinh ngày............/............./..............Nơi sinh: ........................................................

Chứng minh nhân dân số:.........................Ngày cấp........../........../.........................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP ngày ........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng).

Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

 

Xác nhận của Tổ chức hành nghề

công chứng

             Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

                                             Người làm đơn

                        (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                                                              


 

TP-CC-04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Tên tôi là ................. .………………………Nam, nữ: ..........................................

Sinh ngày............/............./..............Nơi sinh: ........................................................

Chứng minh nhân dân số:.........................Ngày cấp........../........../.........................

Nơi cấp: ..................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số:……/QĐ-BTP ngày ........./........../........... của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hiện đang hành nghề công chứng tại:....................(ghi rõ tên và địa chỉ tổ chức hành nghề công chứng).

Đã được cấp thẻ công chứng viên số:……………ngày tháng năm cấp…………..

Lý do cấp lại thẻ công chứng viên:………………………………………………..

Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật.

 

 

             Tỉnh (thành phố)...., ngày.......tháng......năm......

                                             Người làm đơn

                    (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                                         

 

 

 

 

 

TP-CC-05

 

 

MẪU BIỂN HIỆU TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

 

 

1. Mẫu biển hiệu Phòng công chứng

 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG……

 

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ…

 

Địa chỉ: Số... đường (phố)…, quận/huyện....., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...........

 

Điện thoại:.........; Fax:........; Email (nếu có):....; Website (nếu có):.............

 

 

                             

 

 

 

2. Mẫu biển hiệu Văn phòng công chứng

 

 

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG...

 

Địa chỉ: Số... đường (phố)…, quận/huyện....., tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương...........

 

Điện thoại:.........; Fax:.........; Email (nếu có):........; Website (nếu có):............

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP-CC-06

 

TÊN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

tỉnh, thành phố.......

Số:          /BC-CC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm........

 

                                                                 

BÁO CÁO

Về tổ chức và hoạt động công chứng 6 tháng (hàng năm)

từ ngày.......đến ngày.......

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)............... 

 

I. Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng

1. Về công tác tổ chức, nhân sự

- Địa điểm trụ sở:..........................................................................................

- Điện thoại:............; Fax:................; Email:.......................; Website:.........

- Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc:

- Tổng số người: ............................................., trong đó có:

+ Công chứng viên:

Stt

Họ tên

Năm sinh

Đã được bổ nhiệm công chứng viên

theo Quyết định số,

ngày, tháng, năm

Chức vụ

 (nếu có)

 

Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm… (đối với Văn phòng công chứng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Nhân viên nghiệp vụ, nhân viên khác:

Stt

Họ tên

Năm sinh

Trình độ

chuyên môn

Vị trí công tác trong tổ chức hành nghề công chứng

Hợp đồng lao động ghi rõ số, ngày, tháng, năm ký kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Về kết quả thực hiện hoạt động chuyên môn

2.1. Tổng số lượng việc công chứng:............................................................

2.2. Tổng số phí công chứng: .......................................................................

2.3. Tổng số thù lao công chứng, chi phí khác thu được:.............................

2.4. Tổng số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước (đối với Phòng công chứng):.....................................................................................................................

2.5. Tổng số tiền nộp thuế (đối với Văn phòng công chứng):......................

2.6. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc:

- Thuận lợi:

- Khó khăn, vướng mắc:

3. Về các hoạt động khác

II. Đề xuất, kiến nghị

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,

TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

      (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

TP-CC-07

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

SỔ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

 

 

Tên tổ chức hành nghề công chứng:…………

Tỉnh (thành phố):…………………………………………………………

 

 

 

Quyển số:…………………….. TP/CC-SCC

Mở Sổ ngày……tháng……năm………………..

Khóa Sổ ngày…….. tháng…….năm…………...

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số......../2011/TT-BTP ngày...../...../2011 của Bộ Tư pháp)


 

SỐ CÔNG CHỨNG

NGÀY, THÁNG NĂM CÔNG CHỨNG

HỌ TÊN, CMND, NƠI CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI YÊU CẦU CÔNG CHỨNG

LOẠI VIỆC

CÔNG CHỨNG

TÓM TẮT NỘI DUNG

HỌ TÊN CÔNG CHỨNG VIÊN KÝ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 

 

1 - Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch là tài liệu lưu trữ của tổ chức hành nghề công chứng, được sử dụng để ghi các việc công chứng đã được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng, phục vụ việc theo dõi, tra cứu, kiểm tra và thống kê số liệu công chứng.

2 - Sổ phải được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát.

3 - Chữ viết trong sổ phải rõ ràng, không tẩy xóa, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen.

4 - Trước khi vào Sổ phải kiểm tra các dữ liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết lại phải ký, ghi rõ họ tên người thực hiện vào cột ghi chú và đóng dấu vào chỗ sửa.

5 - Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý các điểm sau đây:

- Cột (1): Số công chứng trong cột này là số ghi trong văn bản công chứng;

- Cột (3): Ghi họ tên, chứng minh nhân dân, nơi cư trú của người yêu cầu công chứng;

- Cột (5): Ghi thông tin về nội dung việc công chứng.

6 - Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khóa Sổ.

7 - Sổ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu giữ lâu dài tại tổ chức hành nghề công chứng.


 

Mẫu TP-CC-08

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

SỔ THEO DÕI VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

Tên tổ chức hành nghề công chứng:…………

Tỉnh (thành phố):………………………………………………….

 

 

 

Quyển số:…………………….. TP/CC-SDLĐ

Mở Sổ ngày……tháng……năm………………..

Khóa Sổ ngày…… tháng…….năm…………...

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số......../2011/TT-BTP ngày...../...../2011 của Bộ Tư pháp)


1. Đối với công chứng viên

Stt

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ chuyên môn

Ngày, tháng, năm được tuyển dụng (đối với CCV của Phòng CC) hoặc thời điểm hành nghề công chứng

Đã được bổ nhiệm công chứng viên theo Quyết định số, ngày, tháng, năm

Chức vụ

 (nếu có)

 

Đã mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm… (đối với Văn phòng công chứng)

Bảo hiểm xã hội đã nộp

Bảo hiểm y tế đã nộp

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đối với nhân viên nghiệp vụ, nhân viên khác

Stt

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

chuyên môn

Vị trí công tác trong tổ chức hành nghề công chứng

Ngày, tháng, năm được tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động ghi rõ số, ngày, tháng, năm ký kết

Bảo hiểm xã hội đã nộp

Bảo hiểm y tế đã nộp

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ngày 31/12/…..:  - Tổng số lao động: ………(trong đó số công chứng viên:….; nhân viên nghiệp vụ:….; nhân viên khác:….)

                                    - Tổng số hợp đồng lao động đã ký kết trong năm:……… (trong đó đã chấm dứt:….; đang thực hiện:….)

- Tổng số tiền bảo hiểm xã hội đã nộp của cả năm: …..

- Tổng số tiền mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên:……..

 

                                                                                                                 Tỉnh (thành phố), ngày....tháng....năm...

                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

                                                                                                                (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

 

 

 

 

 

hiv aids treatment aids tests hiv symptoms rash pictures
abortion clinic austin read how much are abortions
glimepirid tablet glimepirid 0 5 glimepirid winthrop
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com