Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Di chúc (mẫu tham khảo) - (7/31/2013 12:00:00 AM)  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

  DI CHÚC

 
Hà Nội, ngày ....... tháng ...... năm 20......,

Tôi /(chúng tôi) là ............................................., sinh năm ..........., mang giấy CMND/(Hộ chiếu) số ............................. do ............................... cấp ngày ......./....../.........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ.................................. ........................................................................................................,

(và vợ/chồng là ................................................., sinh năm ..........., mang giấy CMND/(Hộ chiếu) số .............................. do ................................ cấp ngày ......./....../.........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ..................................

..........................................................................................................

Nay, trong trạng thái sức khoẻ bình thường, tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi/(chúng tôi cùng nhau) tự nguyện lập bản di chúc này với nội dung như sau:

* Về hoàn cảnh gia đình:

    - (bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi (nếu có) - còn sống/ đã chết);

    - (vợ/ chồng ...... (nếu chưa để cập ở trên));

    - (những người sống phụ thuộc (buộc phải nuôi dưỡng - nếu có));

    - Các con đẻ, con nuôi (nếu có).

* Về tài sản, tôi/(chúng tôi) là chủ sở hữu (/và sử dụng) /đồng sở hữu (/và sử dụng) toàn bộ /một phần ngôi nhà (/căn hộ /sổ tiết kiệm /tài sản là ...) (/diện tích đất ở) như sau:

            1- Tài sản: ............................................................................................ theo Giấy chứng nhận ............................................... (Giấy đăng ký/ Sổ, Thẻ tiết kiệm....) số: .................................., Số vào sổ cấp GCN/ Hồ sơ gốc số: ........................... do UBND quận........../ thành phố ......................(/Cơ quan khác .....) cấp ngày ....../....../............

            2- Tài sản: ........................................................................................... theo Giấy chứng nhận ............................................... (Giấy đăng ký/ Sổ, Thẻ tiết kiệm....) số: .................................., Số vào sổ cấp GCN/ Hồ sơ gốc số: ........................... do UBND quận........../ thành phố ......................(/Cơ quan khác .....) cấp ngày ....../....../............

            3- ..........

 

Nguyện vọng của chúng tôi là sau khi tôi/(chúng tôi) mất đi (chết), con(/các con/cháu....) của tôi/(chúng tôi) sẽ được hưởng thừa kế tài sản nói trên của tôi/(chúng tôi) như sau:

            - ..........................................................................................................;

            - ..........................................................................................................;

            - ..........................................................................................................;

            - ..........................................................................................................;

            - ..........................................................................................................;

            - ..........................................................................................................;

            ...............................

Di chúc này chỉ có hiệu lực khi tôi/(cả hai chúng tôi) đã chết. Nếu một trong hai chúng tôi có chết đi thi người còn lại cũng không được thay đổi gì nội dung di chúc này/(hoặc người còn lại sẽ được hưởng ................).

Con/(các con/cháu .....)/ (/những người được hưởng thừa kế di sản theo di chúc này) phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi/(chúng tôi) lập di chúc này với tinh thần hoàn tự nguyện/(, thống nhất), không bị ai đe doạ, cưỡng ép, lừa dối. Di chúc này do chính tay tôi - ................................ - viết tay 01(/.....) bản chính/ (sau đó phô-tô lại thành .......... bản)/ (nhờ người đánh máy thành ...... bản), (Lưu tại Phòng Công chứng số 1 T.P. Hà Nội 01 bản viết tay/(bản chính)). Tôi/ chúng tôi đã tự đọc lại nguyên văn bản di chúc này, đã hiểu rõ nội dung và nhận thấy nội dung này đúng với ý nguyện của tôi /(mỗi chúng tôi). Tôi /(chúng tôi) không thêm bớt, sửa chữa điều gì. Tự tay tôi/ (chúng tôi từng người một) đã ký và điểm chỉ vào từng trang di chúc này để làm bằng chứng.

                                                                    Người (/Những người) lập di chúc

Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com