Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Chuyển nhượng (mẫu tham khảo) - (7/31/2013 12:00:00 AM)  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(

Diện tích đất ở và nhà ở tại địa chỉ: Số......, ngõ/tổ/thôn....., phố ..................

phường/xã....................., quận/huyện..................., thành phố Hà Nội.)

 ----------------

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở :  310 phố Bà Triệu - Hà Nội.

 

SĐK : ______________

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


(Diện tích đất ở và nhà ở tại địa chỉ: Số...., ngõ/tổ/thôn....., phố .........

 phường/xã...................., quận/huyện..................., thành phố Hà Nội.)

---------------

Hôm nay, ngày ......... tháng .... năm 20....., trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, có mặt chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:  (BÊN A)

Ông /(Bà)..................................., sinh năm ..............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ....................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh................................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà....................., sinh năm ........, mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ....................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:  (BÊN B)

Ông ..........................................., sinh năm ..............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ....................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh................................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà....................., sinh năm ........, mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ....................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh................................

Chúng tôi tự nguyện thống nhất cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

Điều 1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng

1.   Theo "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở  

và quyền sử dụng đất ở" số ................................, MS: ...........................,

Số vào sổ cấp GCN/ Hồ sơ gốc số: .............................. do UBND quận /

huyện ..................................Thành phố Hà Nội cấp ngày ...../....../...........

cho Bên A thì  Bên A là chủ sở hữu và sử dụng toàn bộ diện tích đất  

tài sản gắn liền với đất là nhà ở tại địa chỉ: Thửa đất số....................., tờ

bản đồ số............, địa chỉ tại: Số ............, ngõ/tổ/thôn/xóm ...................,

phố .........    ......................... phường/xã/thị trấn .....................................,

quận/huyện................................, thành phố Hà Nội.

      Diện tích nhà, đất tại địa chỉ  này theo  Giấy chứng nhận  nói trên  

những đặc điểm như sau:

  + Thửa đất được quyền sử dụng:

    - Thửa đất số: .........................;       Tờ bản đồ số: ....................;

    - Diện tích: ......,... m2  (Bằng chữ: ................................... mét vuông);

    - Hình thức sử dụng: Riêng   =   ................. m2;

                                      /Chung =  ................. m2.

    - Mục đích sử dụng:  Đất ........ tại........;

    - Thời hạn sử dụng: .................;

    - Nguồn gốc sử dụng:  Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

   + Nhà ở:

    - Diện tích xây dựng: ......,.... m2 (............................. mét vuông); 

    - Diện tích sàn xây dựng: ....,... m2 (.......................... mét vuông);

    - Kết cấu:  .........................;

    - Số tầng: .......... (.............);

    - Thời hạn sử dụng: .............................;

Vị trí, mốc giới diện tích nhà và đất được mô tả tại mục ............. của Giấy chứng nhận nói trên.

2.      Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng, Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nói trên như hiện trạng đã nêu đồng thời Bên B chấp nhận mọi chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với diện tích đất và tài sản gắn liền với đất đã nhận chuyển nhượng theo hợp đồng này.

Điều 2

Giá chuyển nhượng

1. Giá  chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  nêu

tại điều 1 của hợp đồng này hai bên thoả thuận là ..................................đ

(............................................... đồng) trả bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện hành và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3

Giao nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

1. Bên A phải giao diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của hợp đồng này đúng như hiện trạng cùng toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất này cho Bên B.

2. Việc giao nhận do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Bên A không còn trách nhiệm gì đối với Bên B về diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nói trên sau khi đã bàn giao cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ nộp các loại thuế và các khoản thu khác (nếu có) liên quan đến diện tích đất và tài sản gắn liền với đất đã nhận chuyển nhượng kể từ ngày nhận.

Điều 4

Thuế và lệ phí

1. Hai bên thoả thuận: Bên ..............nộp các loại thuế và lệ phí................

Bên .......nộp ................ liên quan đến việc chuyển nhượng diện tích nhà

đất theo hợp đồng này.

2. Sau ngày ký bản hợp đồng này, các Bên phải đến cơ quan thuế có thẩm quyền để làm thủ tục nộp thuế, không được viện bất kỳ lý do gì để trì hoãn không đến nộp thuế.

Điều 5

Đăng ký quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất

1. Sau khi nộp xong các loại thuế, Bên B phải đến Cơ quan đăng ký nhà đất có thẩm quyền để đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nói trên.

2. Quyền sử dụng diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nói trên chỉ được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B thực hiện xong việc đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Điều 6

Cam đoan của hai bên

1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

a/ Khi chuyển nhượng theo bản hợp đồng này quyền sử dụng diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nói trên :

 - Thuộc quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp của Bên A;

 - Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

 - Không bị ràng buộc hoặc hạn chế chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, nhận đặt cọc, hứa chuyển nhượng, chuyển nhượng, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền của chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 - Không bị ràng buộc bởi bất cứ quyết định nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền định đoạt của chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

b/ Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất đã ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật. Thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo qui định của pháp luật.

c/ Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc. 

d/ Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên B được ghi trong bản hợp đồng này.

2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật.

b/ Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại điều 1 của hợp đồng này, bằng lòng nhận chuyển nhượng và sẽ không có điều gì khiếu nại về việc chứng nhận chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo hợp đồng này;

c/ Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện , không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d/ Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên A được ghi trong bản hợp đồng này;

3. Hai bên cùng cam kết:

Sau ngày ký hợp đồng này, hai bên không được sử dụng các giấy tờ về quyền sử dụng diện tích đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nói trên có từ trước ngày ký bản hợp đồng này để thực hiện các việc thế chấp, chuyển nhượng hoặc các giao dịch khác với một bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Bên nào vi phạm điều cam kết này thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc vi phạm gây ra.

Điều 7

Ký kết hợp đồng

Hai bên xác nhận :

1. Hai bên đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đều hiểu và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập và ký bản hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, hai bên phải cùng nhau thương lượng giải quyết. Nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra toà án có thẩm quyền để giải quyết.

2. Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

      

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                   BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

               (Bên A)                                                 (Bên B)

 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN:


Hôm nay, ngày ....................., tháng ............, năm Hai nghìn ..................

(....../....../20.....),  tại trụ sở   Phòng Công chứng số 1 T.P. Hà Nội   (địa

 chỉ: số 310 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), tôi - ........................., ký tên dưới đây, công chứng:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - diện tích đất và nhà tại địa chỉ: ........................................................

..........................................................................., thành phố Hà Nội  này

 được giao kết giữa:

Bên chuyển nhượng (Bên A):  Ông  ......................................................../

vợ/chồng là bà/ông .................................................................

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):  Ông  ................................................/

vợ/chồng là bà/ông ..................................................................

- Hai bên có tên và địa chỉ như họ đã ghi trong bản hợp đồng này;

- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng này;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của hai bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng cùng cam kết: tài sản là nhà, đất đã nêu trong hợp đồng là có thật;

- Hai bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng có 07 (bẩy) điều và được lập thành 0.... (.......) bản chính, mỗi bản chính có 0..... (......) tờ, ....... (....) trang;

    + Lưu tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội 01 (một) bản;

    + ....................................................................

    + ....................................................................

    + ....................................................................

 

   Số công chứng:                                Quyển số:    TP/CC-SCC/HĐGD. 

 

free spy android free app android spy apk
girl first time sex stories and pictures blog.msafdel.ir free adult book store stories pictures
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com