Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Mua bán Căn hộ (mẫu tham khảo) - (7/31/2013 12:00:00 AM)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

(Địa chỉ: Căn hộ..... - Nhà ...... - Chung cư ....... - phường/xã .........................,

 quận/huyện .........................., thành phố Hà Nội.)

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở :  310 phố Bà Triệu - Hà Nội.

 

SĐK : ______________

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

(Địa chỉ: Căn hộ..... - Nhà ...... - Chung cư ....... - phường/xã .........................,

 quận/huyện .........................., thành phố Hà Nội.)

-----------

 

Hôm nay, ngày ..... tháng ....... năm 20....., trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm:

 

BÊN BÁN:  (Bên A)

Ông /(Bà)..................................., sinh năm .............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do ................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ...................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà....................., sinh năm ......., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số .............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ...................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

BÊN MUA: (Bên B):

Ông /(Bà)..................................., sinh năm .............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do ................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ...................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà....................., sinh năm ......., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số .............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ...................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán căn hộ nhà chung cư, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

Điều 1

Đặc điểm căn hộ mua bán

1. Căn hộ mua bán  theo hợp đồng này là căn hộ chung cư có  địa  chỉ:

Căn hộ số ........- Nhà ......... - Chung cư .................... - phường/xã

........................., quận/huyện ........................, thành phố Hà Nội.

Căn  hộ  này  thuộc  quyền  sở hữu và  sử dụng của Bên A  theo “Giấy

chứng nhận  quyền  sở hữu nhà ở   quyền sử dụng đất ở  /   Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" số: .............................. (............................), Số vào sổ

cấp giấy GCN/ Hồ sơ gốc số: ..................QĐUB/ ................. do UBND

quận/huyện............................, Thành phố Hà Nội cấp ngày ..../..../........

cho ông/bà ....................................... /và ông/bà .....................................

         Diện tích căn hộ tại địa chỉ này theo Giấy chứng nhận nói trên có đặc điểm như sau:

a. Nhà ở:

- Địa chỉ: Căn hộ số ........... - Nhà .........., Nhà chung cư ...................,

                phường/xã .................., quận/huyện................, T.P Hà Nội;

- Tổng diện tích sử dụng: .......,.. m2 (................................mét vuông);

- Kết cấu nhà:  ...........................;

- Số tầng: ........(....);

b. Đất ở:

- Diện tích sử dụng chung: .........,.... m2 (......................mét vuông);

(Vị trí, mốc giới căn hộ được mô tả tại mục Mục ......./ ......... của Giấy

chứng nhận nói trên).

2. Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý bán, Bên B đồng ý mua toàn bộ căn hộ thuộc quyền sở hữu của Bên A tại địa chỉ nói trên như hiện trạng đã nêu và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có) sau này đối với căn hộ đã mua của Bên A.

Điều 2

Giá mua bán và phương thức thanh toán

1. Giá mua bán toàn bộ căn hộ nêu tại Khoản 1 Điều 1 của hợp đồng này hai bên thoả thuận là ................................đ (....................................

.............. đồng chẵn) trả bằng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện

hành và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2. Việc trả và nhận số tiền nói trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 3

Giao nhận nhà và các giấy tờ về nhà

1. Bên A phải giao toàn bộ căn hộ nêu tại khoản 1 Điều 1 của hợp đồng này đúng như hiện trạng cùng toàn bộ giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ này cho Bên B.

2. Việc giao nhận căn hộ và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 4

Thuế và lệ phí

1. Hai bên thoả thuận: Bên B nộp toàn bộ các loại thuế, phí và lệ phí có liên quan đến việc mua bán căn hộ theo hợp đồng này (kể cả thuế thu nhập của Bên A).

2. Sau ngày ký bản hợp đồng này, Bên B phải đến cơ quan thuế có thẩm quyền để làm thủ tục nộp thuế, không được viện bất kỳ lý do gì để trì hoãn không đến nộp thuế.

Điều 5

Đăng ký quyền sở hữu căn hộ

1. Sau khi nộp xong các loại thuế, Bên B phải đến cơ quan đăng ký nhà đất có thẩm quyền để đăng ký sang tên quyền sở hữu căn hộ nói trên.

2. Quyền sở hữu căn hộ nói trên chỉ được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B thực hiện xong việc đăng ký quyền sở hữu.

Điều 6

Cam đoan của các bên

1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

a/ Tại thời điểm giao kết hợp đồng này, căn hộ nói trên:

- Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A;

- Không có tranh chấp;

- Không bị ràng buộc hoặc hạn chế chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, hứa bán, nhận đặt cọc, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà;

- Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu nhà. Không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

b/ Những thông tin về nhân thân, về căn hộ ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

c/ Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên B được ghi trong bản hợp đồng này;

2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

b/ Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Khoản 1 Điều 1 của hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, bằng lòng mua và sẽ không có điều gì khiếu nại về việc chứng nhận mua bán căn hộ theo hợp đồng này.

c/ Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên A được ghi trong bản hợp đồng này.

3. Hai bên cùng cam kết:

         Sau ngày ký hợp đồng này, hai bên không được sử dụng các giấy tờ về quyền sở hữu đối với căn hộ nói trên có từ trước ngày ký bản hợp đồng này để thực hiện các việc thế chấp, mua bán hoặc các giao dịch khác với một bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Bên nào vi phạm điều cam kết này thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc vi phạm gây ra.

Điều 7

Điều khoản cuối cùng

Hai bên xác nhận:

1.  Hai bên công nhận đã hiểu rõ những qui định của pháp luật về mua bán căn hộ nhà chung cư, đều hiểu và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập và ký bản hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

2.  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

      BÊN BÁN                                                         BÊN MUA

         (Bên A)                                                               (Bên B)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN:

Hôm nay, ngày ......................, tháng ................., năm Hai nghìn...........

....................(..../...../20.....), tại ...............................................................

tôi, .......................................... - công chứng viên,ký tên dưới đây,

công chứng:

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (Căn hộ ......... - Nhà ........

 - Chung cư ...................... - phường/xã .........................., quận/huyện

.........................................., T.P. Hà Nội) này được giao kết giữa:

Bên bán (Bên A):  Ông/bà  ........................ và bà/ông .........................;

Bên mua (Bên B): Ông/bà  ........................ và bà/ông .........................;  

- Hai bên có tên và địa chỉ như họ đã khai trong bản hợp đồng này;

- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng này;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của hai bên trong hợp đồng này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên cùng cam đoan: tài sản là căn hộ nêu trong hợp đồng này là có thật;

- Hai bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này có 07 (bẩy) Điều được lập thành 0.... (.....) bản chính (mỗi bản chính có 0...... (.....) tờ, 0..... (.....) trang):

+ Lưu tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội 01 (một) bản;

+ ...............................................;

+ ...............................................; 

+ ...............................................;

 

      Số công chứng:                      Quyển số: ..... TP/CC-SCC/HĐGD.

 

 

hiv aids treatment preventing hiv hiv symptoms rash pictures
glimepirid tablet glimepirid krka glimepirid winthrop
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com