Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Hợp đồng tặng cho (mẫu tham khảo) - (8/1/2013 12:00:00 AM)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG CHO - NHẬN NHÀ Ở

VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở/ (CĂN HỘ)

(Địa chỉ:  Số ........., phố/(tổ/thôn)............., phường/(xã).......................,

quận/(huyện) ............................, Thành phố Hà Nội.)

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở :  310 phố Bà Triệu - Hà Nội.

 

SĐK : ______________

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------

 

HỢP ĐỒNG CHO - NHẬN

NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

(Địa chỉ:  Số ........., phố/(tổ/thôn)............., phường/(xã).......................,

quận/(huyện) ............................, Thành phố Hà Nội.)

-----

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 20......, trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm:

BÊN TẶNG CHO:  (BÊN A)

Ông /(Bà).................................., sinh năm .............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do ................cấp ngày ...../...../..........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ..................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà............., sinh năm .............., mang giấy CMND /(Hộ chiếu) số ........................... do .................cấp ngày ...../...../.........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .................................................. ......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

BÊN NHẬN TẶNG CHO:  (BÊN B)

Ông /(Bà).................................., sinh năm .............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do ................cấp ngày ...../...../..........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ..................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà............., sinh năm .............., mang giấy CMND /(Hộ chiếu) số ........................... do .................cấp ngày ...../...../.........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .................................................. ......................................................, Thành phố/ Tỉnh...............................

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc cho - nhận nhà ở và quyền sử dụng đất ở, với những điều khoản đã đ­ược hai bên bàn bạc và thoả thuận nh­ư sau:

Điều 1

Đặc điểm nhà đất cho nhận

1. Theo "Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất" số ............................................., Số vào sổ cấp GCN/(Hồ sơ gốc số): ....................QĐUB/ ................... do UBND quận /(huyện) /Thành phố Hà Nội cấp ngày ....../...../.......... cho Bên A thì Bên A là chủ sở hữu và sử dụng toàn bộ diện tích nhà, (/đất/căn hộ) tại địa chỉ: Số......................, phố/(tổ/thôn)................................, phường/(xã ......................., quận/(huyện) ............................, Thành phố Hà Nội.. Diện tích nhà, đất /(căn hộ) tại địa chỉ này theo giấy chứng nhận nói trên cụ thể như sau:

a/ Nhà ở:

  - Tồng diện tích sử dụng: .......,... m2 (............................. mét vuông);

  - Diện tích xây dựng: .......,... m2 (................................... mét vuông);

  - Kết cấu nhà: ...................;

  - Số tầng: ......... (......).

b/ Đất ở:

  - Thửa đất số:  ............;   Tờ bản đổ số: ....................;

  - Diện tích sử dụng: ........,... m2 (..................................... mét vuông);

  - Hình thức sử dụng:  Riêng: ..................... m2.;

                                    Chung: ...................... m2;

  - Thời hạn sử dụng: .............................;

  - Nguồn gốc sử dụng: ...............................;

(Sơ đồ, mốc giới nhà, đất được mô tả tại Mục ........................... của Giấy chứng nhận nói trên).

2. Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho, Bên B đồng ý nhận toàn bộ diện tích nhà và đất /(căn hộ) thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên A tại địa chỉ nói trên như hiện trạng đã nêu, đồng thời Bên B chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo qui hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với diện tích nhà và đất đã nhận.

3. Việc cho nhận này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát và không kèm theo bất kỳ điều kiện gì.

Điều 2

Giao nhận nhà đất và các giấy tờ về nhà đất

1. Bên A phải giao diện tích nhà đất nói trên đúng như hiện trạng cùng toàn bộ các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng nhà đất /(căn hộ) cho Bên B.

2. Việc giao nhận nhà đất và các giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng nhà đất do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Điều 3

 Thuế và lệ phí

1. Hai bên thống nhất: Bên .............. nộp các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo qui định liên quan đến việc cho và nhận diện tích nhà đất này.

2. Bên A không còn trách nhiệm gì đối với Bên B về diện tích nhà đất nói trên sau khi đã giao nhà đất cho Bên B. Bên B có nghĩa vụ nộp các loại thuế và các khoản thu khác (nếu có) liên quan đến diện tích nhà đất được cho kể từ ngày nhận.

Điều 4

Đăng ký quyền sở hữu và sử dụng

1. Sau khi ký hợp đồng này, Bên B phải đến cơ quan đăng ký nhà đất có thẩm quyền để đăng ký sang tên quyền sở hữu và sử dụng diện tích nhà đất nói trên.

2. Quyền sở hữu và sử dụng diện tích nhà đất nói trên chỉ được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm Bên B thực hiện xong việc đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng.

Điều 5

Cam đoan của hai bên

1. Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây: 

 a/ Khi cho và nhận theo bản hợp đồng này diện tích nhà đất nói trên:

  - Thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A;

  - Không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

  - Không bị ràng buộc hoặc hạn chế chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, nhận đặt cọc, hứa bán, mua bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn, kê khai làm vốn của doanh nghiệp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà và chủ sử dụng đất;

  - Không bị ràng buộc bởi bất cứ quyết định nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu nhà và chủ sử dụng đất.

 b/ Những thông tin về nhân thân, về diện tích nhà đất đã ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

 c/ Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên B được ghi trong bản hợp đồng này.

2. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan dưới đây:

 a/ Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật. Việc giao kết hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.

 b/ Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu, sử dụng và hiện trạng diện tích nhà đất nói trên của Bên A, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà và sử dụng đất, bằng lòng nhận và sẽ không có điều gì thắc mắc.

 c/ Thực hiện nghiêm túc tất cả những điều đã thoả thuận với Bên A được ghi trong bản hợp đồng này.

3. Hai bên cùng cam kết:

Kể từ ngày ký bản hợp đồng này trở đi, không bên nào được sử dụng các giấy tờ về quyền sở hữu và sử dụng đối với diện tích nhà đất nói trên có từ trước ngày ký bản hợp đồng này để thực hiện các việc thế chấp, mua bán hoặc các giao dịch khác dưới bất kỳ hình thức nào. Bên nào vi phạm điều cam kết này thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc vi phạm gây ra.

Điều 6

Ký kết hợp đồng

Hai bên xác nhận:

1. Hai bên đã biết rõ những qui định của pháp luật về cho và nhận nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đều hiểu và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật khi lập và ký bản hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, hai bên phải cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo qui định của pháp luật.

2. Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này và chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc.

Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

BÊN CHO                                                  BÊN NHẬN

               (Bên A)                                                         (Bên B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

                                   

Hôm nay, ngày ....................., tháng .............., năm Hai nghìn không trăm ....................... (....../...../20.....), tại ...............................................

..........................................................................., tôi, .......................... - công chứng viên - ký tên dưới đây, công chứng:

 Hợp đồng cho - nhận nhà ở và quyền sử dụng đất ở này được giao kết giữa :

Bên cho  (Bên A):  Ông ........................ và /(vợ là) bà ........................;

Bên nhận  (Bên B): Ông ....................... và /(vợ là) bà .......................;

- Hai bên có tên và địa chỉ như đã ghi trong bản hợp đồng này;

- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận cho và nhận nhà ở và diện tích đất ở tại địa chỉ: Số .........................., phường/xã .......................... - quận/huyện ...................., thành phố Hà Nội với diện tích nhà, đất cụ thể được ghi trong bản hợp đồng này;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp với qui định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của hai bên không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, công nhận hiểu rõ và chấp thuận hoàn toàn nội dung của bản hợp đồng này và đã cùng ký tên vào bản hợp đồng này làm bằng chứng trước sự chứng kiến của tôi;

- Hai bên phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí và đăng ký sang tên trước bạ nhà, đất theo đúng các qui định của pháp luật.

- Hợp đồng này được lập thành ...... (.......) bản chính (mỗi bản chính gồm có ..... (.......) Điều, ....... (.......) tờ, ........ (........) trang):

   + Lưu tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội 01 (một) bản;

   + ..................................................................;

   + ..................................................................;

   + ..................................................................;

 

Số công chứng:                         Quyển số: ...... TP/CC-SCC/HĐGD.

 

 

 

 

adult baby stories prashanthiblog.com oral sex stories
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com