Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền (mẫu tham khảo) - (8/8/2013 12:00:00 AM)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG/ (GIẤY) UỶ QUYỀN

(Về việc: .................................................................................................)

----------

 

 

 

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở :  310 phố Bà Triệu - Hà Nội.

 

SĐK : ______________

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

 

HỢP ĐỒNG/ (GIẤY) ỦY QUYỀN

(Về việc: ..........................................................................................)

----

 

Hôm nay, ngày ....... tháng ........ năm 20......, trước mặt Công chứng viên ký trên dưới đây, có mặt chúng tôi gồm:

 

BÊN ỦY QUYỀN:  (Bên A)

Ông /(Bà) ................................, sinh năm ..............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số .................................. do .................................. cấp ngày

...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .........................

....................................................., Thành phố/ Tỉnh................................

/và (/vợ/chồng/) Ông/bà ..............................., sinh năm ..............., mang giấy CMND/(Hộ chiếu) số ....................... do .......................... cấp ngày

...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .........................

....................................................., Thành phố/ Tỉnh..............................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:  (Bên B).

Ông /(Bà) ................................, sinh năm ..............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số .................................. do .................................. cấp ngày

...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .........................

....................................................., Thành phố/ Tỉnh................................

/và (/vợ/chồng/) Ông/bà ..............................., sinh năm ..............., mang giấy CMND/(Hộ chiếu) số ....................... do .......................... cấp ngày

...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .........................

....................................................., Thành phố/ Tỉnh..............................

CĂN CỨ ỦY QUYỀN:

1. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

    ............................................................................................................

................................................................................................................

.........................

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng hợp đồng này, Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt bên A thực hiện các việc sau đây:

1. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

3. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

................................................................................................................

.........................

THỜI  HẠN ỦY QUYỀN:

Thời hạn ủy quyền là .............. ( ..............) năm tính từ ........................

..........................................................................., hoặc ..........................

 ...............................................................................................................

THÙ LAO:   

...............................................................................................................

...............................................................................................................

CAM ĐOAN:

1. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

2. ............................................................................................................

    ............................................................................................................

.........................

KÝ KẾT:

1.  Hợp đồng/ (Giấy uỷ quyền) này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi sửa đổi, bổ sung hay chấm dứt hợp đồng /(việc uỷ quyền) này phải được sự đồng ý của cả hai bên và phải có chứng nhận của Phòng Công chứng số 1 T.P. Hà Nội.

2. Bên A và Bên B, từng người một đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng/ (Giấy uỷ quyền) này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

          BÊN ỦY QUYỀN                                           BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

                  (BÊN A)                                                                        (BÊN B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN:

 

Hôm nay, ngày .............................  .., tháng ...  ....................., năm Hai

nghìn không trăm ................................. (......./...../.20.....), tại ..............

...............................................................................................................

tôi, .................................................. - công chứng viên Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội - ký tên dưới đây, công chứng:

Hợp đồng/ (Giấy) uỷ quyền này được giao kết giữa:

Bên uỷ quyền (Bên A): Ông/bà ....................... /và ông/bà...................

Bên được uỷ quyền (Bên B): Ông/bà ................... /và ông/bà.............

- Hai bên có tên và địa chỉ ghi trên;

- Tại thời điểm công chứng, hai bên có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật;

- Nội dung Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Hai bên đã đọc lại Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền và đã ký vào Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền này trước sự có mặt của tôi.

- Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền này gồm ........ (.........) bản chính, mỗi bản chính gồm ....... (.......) tờ, ......... (.......) trang), lưu tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội 01 (một) bản chính, còn .......... (..........) bản chính do hai bên giữ để làm mọi thủ tục cần thiết liên quan đến nội dung của Hợp đồng/(Giấy) uỷ quyền.

 

Số công chứng:                       Quyển số:  ..... TP/CC-SCC/HĐGD.

metronidazol xarope fmedalkohol.site metronidazol recept
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com