Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Văn bản thoả thuận Huỷ bỏ/(Chấm dứt) Hợp đồng/ (Văn bản) (Tham khảo) - (8/8/2013 12:00:00 AM)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN THOẢ THUẬN HUỶ BỎ/ (CHẤM DỨT)

HỢP ĐỒNG /(VĂN BẢN) ..........................

 

(Về tài sản/(việc): .....................................................................................)

----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở :  310 phố Bà Triệu - Hà Nội.

 

SĐK : ______________

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

----------------------------------

 

VĂN BẢN THOẢ THUẬN HUỶ BỎ/ (CHẤM DỨT)

HỢP ĐỒNG / (VĂN BẢN) .............................

(Về tài sản/(việc): .....................................................................................)

-----

 

Hôm nay ngày ....................... tháng ............... năm 20......, trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm:

BÊN A:

Ông /(Bà) ................................, sinh năm ............, mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ..............................do .....................................cấp ngày

...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .................................................., Thành phố/ Tỉnh................................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà ............................, sinh năm ..........., mang giấy

CMND/(Hộ chiếu) số .............................. do .......................................

cấp ngày ...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .......

..................................................., Thành phố/ Tỉnh...............................

 

BÊN B:

Ông /(Bà) ................................, sinh năm ............, mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số .............................do .......................................cấp ngày

...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .................................................., Thành phố/ Tỉnh................................

và (/vợ/chồng/) Ông/bà ............................, sinh năm ........, mang giấy

CMND/(Hộ chiếu) số ..............................do ........................................

cấp ngày ...../...../..........., đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: .......

..................................................., Thành phố/ Tỉnh...............................

Chúng tôi cùng thống nhất lập văn bản này để thoả thuận huỷ bỏ/(chấm dứt) hợp đồng/(văn bản) ..................................................

với nội dung như sau:

Điều 1:

1. (/Căn cứ của Hợp đồng/văn bản mà hai bên đã lập): .....................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. Ngày ......./......./..........., hai bên đã lập và ký “Hợp đồng/(Văn bản) ........................................................................ tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội và đã được Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội công chứng cùng ngày, số công chứng: ....................., quyển số:.........TP/CC-SCC/HĐGD với nội dung/(để)

..........................................................................................................................................................................................................................

3. Nay, do ...........................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Điều 2:

Bằng văn bản này, hai bên chúng tôi tự nguyện huỷ bỏ/(chấm dứt) toàn bộ/(một phần:.....................) nội dung của “Hợp đồng/(Văn bản) ......................................................................” được lập và công chứng tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội ngày ......./....../............., số công chứng ..............., quyển số ........ TP/CC-SCC/HĐGD nói trên.

Điều 3:

Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên liên quan đến tài sản/(công việc) ................................................. đã được hai bên tự thực hiện và giải quyết xong, không còn vướng mắc gì.

Kể từ ngày ký văn bản này, “Hợp đồng/(Văn bản) ...................................

.........................................” được lập và công chứng tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội ngày ........../......../............., số công chứng ......................., quyển số ..............TP/CC-SCC/HĐGD không còn giá trị pháp lý nữa. Đồng thời Bên B không còn quyền lợi và nghĩa vụ gì đối với tài sản/(công việc) ...................................................................................

.........................................................................................................................

Bên A sẽ lại là chủ sở hữu/ (sử dụng) đối với tài sản  .................................

.................................... .............................. này và được thực hiện trọn vẹn các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu/(sử dụng) đối với tài sản này theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4: Cam đoan của hai bên

* Bên B cam đoan:

Từ khi ký “Hợp đồng/(Văn bản) ...............................................” được lập và công chứng tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội ngày ........../........./................, Bên B chưa (/thực hiện ....) đem tài sản là ......................... này đi chuyển nhượng, thoả thuận chuyển nhượng dưới mọi hình thức hoặc thế chấp, tặng cho, (hoặc .....................) cho bất kỳ ai. Nếu sau khi ký văn bản này mà phát sinh những nghĩa vụ của Bên B có liên quan đến (tài sản) ..................................... thì Bên B xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, không để ảnh hưởng đến quyền sở hữu, /(sử dụng) của Bên A đối với tài sản là ...............................................

....................................................... nói trên cũng như Công chứng viên công chứng văn bản thoả thuận này.

* Hai bên chúng tôi cùng cam đoan:

Việc lập Văn bản thoả thuận huỷ bỏ/(chấm dứt) hợp đồng/(văn bản) .................................................................... này không nhằm trốn tránh bất cứ một nghĩa vụ về tài sản/(nghĩa vụ.....) nào của hai bên. Nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không yêu cầu công chứng viên công chứng văn bản này phải có trách nhiệm gì về các việc này.

Chúng tôi đã đọc lại văn bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng.

 

                     BÊN A                                                     BÊN B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN:

 

Hôm nay, ngày ................................., tháng ........................., năm Hai nghìn không trăm ......................... (..../...../...........), tại ............................................................................................................,

tôi, ............................................ - công chứng viên Phòng Công chứng số 1 T.P. Hà Nội ký tên dưới đây, công chứng:

 Văn bản thoả thuận huỷ bỏ/(chấm dứt) hợp đồng/(văn bản) ....

..................................................................... này được giao kết giữa:

Bên A:  Ông/bà ................................ /và ông/(bà) .............................

Bên B:  Ông/bà ................................ /và ông/(bà) .............................

- Hai bên có tên và địa chỉ ghi trên;

- Hai bên cho tôi biết họ tự nguyện thoả thuận lập văn bản này và tự chịu trách nhiệm về nội dung văn bản;

- Tại thời điểm ký văn bản này, hai bên có đủ năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật;

- Nội dung của văn bản này không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

- Sau khi tự đọc lại nguyên văn, hai bên công nhận đã hiểu rõ nội dung và đã ký tên vào văn bản này sự chứng kiến của tôi.

Văn bản này gồm có ...... (.........) tờ, ........ (.......) trang và được lập thành ......... (.........) bản chính (lưu tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội 01 (một) bản chính, Bên A giữ ......... (........) bản chínhvà Bên B giữ  .........(........) bản chính).

 

  Số công chứng: ................   Quyển số: ...... TP/CC-SCC/HĐGD

 

 

std symptom checker chlamydia men test chlamydia
free spy android free app android spy apk
std free clinic chlamydia and gonorrhea symptoms std kits
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com