Hỗ trợ online

   --Quang

Liên kết


Gửi ý kiến

Truy cập

Chọn mẫu :
Thoả thuận về tài sản vợ - chồng (mẫu tham khảo) - (8/9/2013 12:00:00 AM)  

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN THOẢ THUẬN XÁC NHẬN/CAM KẾT/(NHẬP)

TÀI SẢN RIÊNG/(VÀO TÀI SẢN CHUNG) VỢ,/CHỒNG

(Về tài sản: ........................................................................................... )

 ----------------

 

 

 

 

 

 

 

   

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở :  310 phố Bà Triệu - Hà Nội.

 

SĐK : ______________

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự  do Hạnh  phúc

------------------------------------

 

VĂN BẢN THOẢ THUẬN XÁC NHẬN/CAM KẾT/(NHẬP)

TÀI SẢN RIÊNG/(VÀO TÀI SẢN CHUNG) VỢ,/CHỒNG

(Về tài sản: ........................................................................................... )

-----

 

Hôm nay, ngày ......... tháng ....... năm 20......., trước mặt công chứng viên ký tên dưới đây, chúng tôi gồm:

BÊN A: (BÊN VỢ/CHỒNG)

Bà /(Ông) .................................., sinh năm .............., mang giấy CMND

/(Hộ chiếu) số ............................do ....................... cấp ngày ..../..../.......,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ...................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh................................

BÊN B: (BÊN CHỒNG/VỢ)

Ông ............................................, sinh năm ............., mang giấy CMND

(Hộ chiếu) số ..............................do .................cấp ngày ...../...../...........,

đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa chỉ: ...................................................

......................................................, Thành phố/ Tỉnh................................

Hiện tại/(Nguyên), hai chúng tôi (Bên A và Bên B) là vợ chồng hợp pháp theo Giấy chứng nhận/(đăng ký) kết hôn số: ........................... do ..................................... cấp ngày ......./......./............/(nhưng đã được Toà án nhân dân .................................. quyết định xử/(công nhận

thuận tình) ly hôn theo bản án/(quyết định) số .............................. ngày

....../....../..............).

Chúng tôi cùng thống nhất lập văn bản này với nội dung sau:

1. Tôi/(chúng tôi) hiện là chủ/(đồng chủ) sở hữu /(và) sử dụng tài sản/(khối tài sản):

  a- ............................................................................... theo Giấy chứng

      nhận/ (Giấy đăng ký/....................................) số ......................... do

      ........................................... cấp/(phát hành) ngày ....../....../..............

  b- ............................................................................... theo Giấy chứng

      nhận/ (Giấy đăng ký/....................................) số ......................... do

      ........................................... cấp/(phát hành) ngày ....../....../..............

   ........................

(Diện tích, mốc giới, /đặc điểm, /số lượng, /trị giá, /.......... cụ thể được

ghi trong Giấy chứng nhận/(Giấy đăng ký/ .......................) nói trên.

2. Nay do: .............................................................................................., nên bằng văn bản này tôi/(chúng tôi) cam kết/(cam đoan, /xác nhận, /thoả thuận, /........................) rằng: (/Khối) / Tài sản nói trên là (khối) /tài sản chung/(riêng) thuộc quyền sở hữu/sử dụng của /cả hai chúng tôi là ông .................................. và bà ..................................

(tức Bên A và Bên B), /hoặc là của riêng ông/(bà) ...............................

(tức Bên .....).

Kể từ ngày ký văn bản này, ông/(bà) ........................................ /và bà/(ông)......................................./(đồng) chủ sở hữu/sử dụng tài sản: ................................................................................................................

Ông ...................................... /(và) bà ................................... sẽ có trách

nhiệm hoàn tất mọi thủ tục theo qui định của pháp luật để đăng ký quyền sở hữu/sử dụng cho mình (khối)/tài sản trên, đồng thời có toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu/sử dụng đối với (khối)/tài sản này theo quy định của pháp luật.

3. Chúng tôi cam đoan:

- Việc thoả thuận theo văn bản này của chúng tôi là hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của tôi/(chúng tôi) và không nhằm trốn tránh bất cứ một nghĩa vụ tài sản nào của bản thân tôi/(mỗi chúng tôi). Nếu sau khi ký thoả thuận này mà có bất cứ một nghĩa vụ về tài sản nào của tôi/(mỗi chúng tôi) sinh từ trước khi ký văn bản/thoả thuận này thì văn bản/thoả thuận này mặc nhiên không có giá trị thực hiện. Đồng thời quyền sở hữu/sử dụng tài sản này mặc dù đã được đăng ký quyền sở hữu/sử dụng cho tôi/(chúng tôi) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì lúc đó vẫn phải là tài sản bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ này.

- Quyền sở hữu/sử dụng tài sản này hiện không bị tranh chấp về quyền thừa kế, quyền sở hữu/sử dụng. Không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào bởi các việc: Thế chấp, mua bán, đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

- Không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hạn chế quyền định đoạt của chủ sở hữu/sử dụng tài sản.

Nếu sai, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chúng tôi  đã cùng đọc lại văn bản này, hiểu rõ nội dung và cùng ký tên dưới đây làm bằng chứng.

                                                                                                           

/(NHỮNG) NGƯỜI LẬP VĂN BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN:

           

Hôm nay, ngày .........................., tháng ......................., năm Hai nghìn

không trăm .......................... (...../....../20......) tại ..................................

................................................................................................................

tôi, ................................... - công chứng viên Phòng Công chứng số 1 thành phố Hà Nội, công chứng:

Văn bản thoả thuận, /xác nhận/ cam kết/ (nhập) tài sản riêng/ (vào tài sản chung) vợ, /chồng  này được tự nguyện lập bởi: ông/(bà)

............................................. và bà/(ông) ............................................. -

người/ (những người) có tên và địa chỉ như họ đã ghi ở trên;

- Tại thời điểm công chứng, người/(những người) lập văn bản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật;

- Nội dung văn bản không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Tại thời điểm công chứng, người/(những người) lập văn bản (/cùng) cam kết: tài sản là ................................ đã nêu trong văn bản là có thật;

- Các bên (/người/ những người) lập văn bản đã đọc lại văn bản này, đồng ý với toàn bộ nội dung của văn bản và đã ký tên vào văn bản này trước sự chứng kiến của tôi.

- Văn bản này có  .......... (.........) tờ, ........... (..........) trang và được lập thành ......... (...........) bản chính có giá trị như nhau:

    + Mỗi bên giữ ........ (..........) bản chính;

    + Lưu tại cơ quan ......... (..........) bản chính;

    + Lưu tại cơ quan ..........(..........) bản chính;

    + Lưu tại Phòng Công chứng số 1 Hà Nội 01 (một) bản chính.

 

Số công chứng:                         Quyển số: ....... TP/CC-SCC/HĐGD.

 

can taking birth control terminate a pregnancy can taking birth control terminate a pregnancy when can i have an abortion
women who cheat on their husbands the unfaithful husband how do i know if my wife cheated
Trang chủ | Diễn đàn | Dịch vụ | Tin tức | Giới thiệu | Liên hệ
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số 310 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Email: phongcongchungso1hanoi@gmail.com